Saturday, September 25, 2010

Subbaravu - Teeneeru Vindu
హలో
హెల్ల్లో
ఎవరైనా ఉన్నారా?
ఇదెక్కడి కాలామండి బాబు
తేనీరు విందు అని ఇంటికి పిలిచి, ఎవ్వరూ కనపడక పొతే, ఏమనుకోవాలి
ఇంకా నయం. లోనికి వెళ్ళాను కాదు. రామూర్తి గారి కుక్క మహా గట్టిది. కోరికిందంటే, పాతిక ఇంజక్షన్లు చేయిన్చుకోవాల్సిందే!"

ఇలా ఆలోచిస్తూ ఇంటికి నడిచాడు సుబ్బారావు.
మర్సటి రోజు పేపర్ తెరవగానే ఉలిక్కి పడ్డాడు.
రామూర్తి గారింట్లో దొంగలు పడ్డారు. వాళ్ళ కుక్క జాకి అందరిని కొరికి పెట్టింది. "హమ్మా! నగలు నగదు మూట కట్టుకుని సుబ్బరంగా బయలుదేరారు దగుల్బాజీ వెధవలు.
ఇంకా నయం, నేనూ అక్కడే ఉంటే, నన్ను కూడా దొంగేఅనుకొని  కరిచేసి ఉండేది జాకీ" అనుకున్నాడు సుబ్బారావు.

ఆ రోజు ఆదివారం అవటం చేత పొద్దున్నే కాఫీ తాగేసి పార్కు వైపు బయలుదేరాడు ఎంచక్కా. రామూర్తిగారు  రానే వచ్చారు. "ఏవిటండీ! అంత దొంగతనం జరిగినంత పని అయితే, తమరు ఎమీ జరగనట్టు ఇలా పార్కు లకి షికార్లకి తిరుగుతున్నారు?" అన్నాడు సుబ్బారావు బెంచీ  వైపు నడుస్తూనే. రామూర్తిగారికి మహా చెడ్డ కోపం వచ్చింది. "ఏమోయి సుబ్బారావు, ఏం  దొంగతం జరగబోతే మాత్రం పార్కు కి రాకూడదా ఏమి! గొప్పవాడివయ్యా" అని చిరాకుపడ్డారు. "అది కాదు మహాప్రభో, దొంగతనం ఎందుకు ఎలాగా అని తనిఖీ చెయ్యకుండా ఇలా పార్కుకి వచ్చేసారేమిటి అని అడిగానండి. ఇంతకీ మీ జాకీ  మటుక్కూ  మహా మంచి కుక్క లెండి."  అంటూ ఎంత బ్రతిమలాడినా రామూర్తిగారి కోపం తగ్గినట్లు కనిపించలేదు. ఆ కుక్క పెరేత్తద్దు అని కసిరారు కూడాను. సరే నాకేమిలే అనుకుంటూ సుబ్బారావు ఇంటి దారి పట్టాడు. భోజనం టయానికి ఇంటికి వెళ్ళకపోతే, చిర్రు బుర్రులాడుతుంది కళ్యాణి.

సోమవారం సుబ్బారావు బ్యాంకు నుంచి ఇంటికివచ్చేటప్పటికి కళ్యాణి గుమ్మం లోకి వచ్చి నుంచుంది కాఫీ తో. "ఇది విన్నారూ? మీ స్నేహితుడు ఉన్నారే రామూర్తిగారు! ఆయన్ని పొలీసులు పట్టుకుపోయారట. ఆ దొంగతనం అంతా ఆయన ఆడించిన నాటకమే అట. ఇంకం టాక్స్  వాళ్ళు రైడ్ చేస్తారని ముందే తెలిసి సామాను ఇంట్లోంచి బయటకి పంపించటానికి ఆయన వేసిన ప్లాను కాస్త ఆ కుక్క కొల్లగొట్టింది." అని ఊపిరి పీల్చు కోకుండా చెప్పేసింది కళ్యాణి!

Wednesday, September 22, 2010

InceptionI went near the window and looked out. What prompted me to go there? I don’t know but I saw a black cat. I hate cats. I tried to drench that cat with some water from the vase. I walked towards the chest of drawers. Instead of reaching for the vase,

Sunday, July 18, 2010

Golden Compass


I saw him enter and look in my direction. For a moment I felt, how dare! Then I noticed his soft eyes and a smile at the corner which hadn’t reached his lips. I wished he were the person I was supposed to meet. When I went to Leela Palace to meet my prospective bridegroom, the last thing I expected was a handsome man. My relatives never mentioned his looks. All I learnt from my aunt was that theirs is an extremely

Sunday, July 4, 2010

water
Water! As usual, I do not know where to start. Of all things so far, I found water and forests most fascinating. Now the truth is I have never been in a real forest. Nor have I been under a real waterfall. As a child, I would rest on my favourite branch of the guava tree in the back yard and brood for hours together.

Wednesday, June 23, 2010

[tag] Bones in the closet


When Deepu tagged me, I felt a bit sorry for my blatant begging. Had I not written that comment on her post, she probably wouldn’t have got that idea and then Mouli… I thought it was going to be cake walk. People know nothing about me. None of those who follow my blog (sadly, not many do) know me personally (Mohit knew but now he is busy with his joining formalities at IIFT, Delhi. I can write just about anything. Bathroom singing to walking to office (trying to rather). But then, I decided to write some real stuff. Stuff I identify myself with. And phew! What came out was the mostest dumbest stupidest morosest post in the history of blog kind. Seriously! Who would want to read about my deepest fears?


Thursday, May 13, 2010

We the people


Just as we went out of BTP office gate, I noticed a girl standing at the fence trying to throw something into the already dirty pond. I turned around for a better look and saw that it was a red cloth and she threw it into the pond and did some gestures as most people would when they spot idols or calendars or pictures of Gods and Goddesses. Okay! Now I get it. It was some offering to some God or Goddess thanking him/her for his/her grace on her/her family.


acknowledgement: Thanks to my colleague S M, Manoj for the pictures :)

Tuesday, April 6, 2010

summer timeeeeeee

banana coffee
2 small amruta keli bananas (any two small extremely sweet bananas for that matter)
2 tables spoons cocoa powder (one small Dairy milk chocolate is better)
4 table spoons sugar
1/4 litre milk
1/4 litre water
4 cups vanilla ice cream (small cups - the 10 rupees quality cup size)
6.4 grams Nescafe sunrise premium powder (70% coffee 30% chicory - 100% coffee tastes better maybe!)
4 almonds
4 cashew nuts
2 dry anjeer (figs)

blend all together and put in the fridge.

consume when you feel like :) you may add ice cubes too.
Roti (Learnt in Chikmanglore)
Rice - 1/2 cup (that's right. Rice. Actually, cooked rice)
Make a rice ball by putting the rice in a blender or food processor (Do not add water).
Add 1/4 cup raw rice powder and enough salt.
Knead like you would knead wheat flour for roti.

Make lemon sized balls and roll like you would roll phulka (Use raw rice flour to dust while rolling).

cook on tawa exactly like you would cook phulka.

Serve with raw channa dal chutney (spicy chutney made of channa dal, garlic, tamarind, and red chilis) or with pappu (dal), koora (subji), and/or pulusu (?).

Now that is different :)

Coolers

Keera (salad cucumber) - 1/2 piece
Mint leaves - 8
Peppercorns - 8
Salt - to taste


Roughly chop Mint leaves and Keera. Blend chopped mint leaves, keera, pepper and salt. Add a large cup of curd and blend again adding water. You may want to add cold water. Even otherwise, mint and keera along with curd are super coolers :)

Tuesday, March 9, 2010

Alice in wonderland


I went to the Em Tech India 2010 held at Hotel ITC Royal Gardenia on Vittal Malya Road. I had no specific agenda. I went there because I held a complimentary pass and a very nice lady wrote me an email saying that she is pleased to have me as one of the "delegates" and had attached the program. The other time I was at such a conference I felt completely lost. Everyone around me was neck deep in technology space and most of them were innovators.

Friday, March 5, 2010

Chitti...


It was social studies that day and Chitti was scared. He learnt 20 questions by heart and went to school. The first question was about Himalayas. He had learnt that question better than the others. But suddenly his memory failed. He wrote the opening paragraph at the start of the page and the last point at the end. He sat there trying to recollect the rest of the nine points. He remembered none. He finished the rest of the questions, submitted and left. The week after, Gupta miss gave out papers. She had given him full five marks for the question. Chitti was bothered. He showed his paper to Gupta miss. She was about to cancel the marks but then said, “I will give you two marks. Thanks for being honest”. Chitti went home proud that day.

Background picture courtesy: Sudeendra Chitta

Thursday, March 4, 2010

Break EvenA: This style will break even in fifty years.

B: No! It will be like this forever.

A: But it has to break even. It cannot continue like this. We must go back at some point in time.


Wednesday, March 3, 2010

new postone day:


Chitti went to school that day without his school shoes on. The day before, he suffered a fall which caused

Friday, January 29, 2010

One of my closest friends!I started this post long ago. But, I did not find words and phrases to put down exactly what was going on in my mind. I did not know if it was because of incomplete thoughts or tiresomeness or my own inadequate language skills. As I come back here again, I run into the same wall. The reason, I realized, is that I was trying to abstract the experience from the person who made it happen.

Friday, January 8, 2010

Bangalore...We went to meet Usha at her home in IIM, B and before we reached there, Pooja and Ankur wanted to have something at cool joint. I of course had had my lunch and didn’t want to eat. Besides, those days, I never spent money on anything at all apart from barest minimum like tooth brush, paste, dal chawal etc

--

Kalpana took me to Chamrajpet idly shop and since there was a long waiting line for button idlies, we had bonda soup. It was very good indeed. A few days later,